Hakkımızda

Amacımız meslek seçiminizde en doğru kararları alıp sizi bu doğrultuda yönlendirmek ve eğitim ile danışmanlık alanında edindiğimiz tecrübeyi de paylaşarak, iş hayatınızda başarılı olacağınız fikirleri ve desteği vermektir. Mesleği dışında farklı branşlara yönelen kişileri yetkilendirilmiş eğitim ve belgelendirme kuruluşlarına yönlendiriyoruz, eğitim ve sertifika almanızı sağlayarak gelişiminizi destekliyoruz.

Danışmanlık hizmetlerini anlaşmalı güvenilir yetkilendirilmiş eğitim ve belgelendirme kuruluşlarıyla birlikte yerine getiriyoruz. Özel sektörün aradığı nitelikli eleman çalıştırma konusunda sertifikalı ve donanımlı bir birey olarak yetişmenizde elimizdeki tüm kaynakları kullanarak sizlere katkıda bulunuyoruz.


Eğitim almak istediğiniz mesleklerle ilgili araştırma yaparak sizin için en uygun ve en doğru eğitimleri almanızı sağlıyoruz. Yaptığımız araştırma çalışmaları sonrasında elde ettiğimiz verilere dayanarak tespit ettiğimiz doğru meslek ve doğru iş konseptine uygun meslek ve iş gruplarına sizleri yönlendirerek çalışma hayatınızın başarılı bir şekilde ilerlemesine destek oluyoruz

Dünyanın neresinde olursanız olun Nazlı Eğitim Danışmanlık doğru meslek seçiminizde her zaman yanınızda olacaktır.

Daha fazla bilgi almak için iletişime geçin

Referanslarımız

 • Eminevim
 • Era Gayrimenkul
 • Greenhill City
 • İstanbul İtfaiyesi
 • İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları
 • Kızılay
 • Kw Türkiye
 • Remax
 • TC Sağlık Bakanlığı

Kişisel Verilerin Korunması
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

NAZLI KARABULUT-NAZLI EĞİTİM DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON KİŞİSEL VERİLERİN
İŞLENMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI BİLGİLENDİRME METNİ
NAZLI EĞİTİM DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON (“FİRMA) olarak kişisel verilerinizin güvenliği
hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden
faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük
önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri
Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen
sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
  Kişisel verileriniz, Firmamız tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak
  değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmamız birimleri
  ve internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı,
  görsel ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Firmamızın sunduğu ürün ve hizmetlerden
  yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.
  Ayrıca, Firmamızın hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı
  kullandığınızda, Firmamızı veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Firmamızın düzenlediği eğitim,
  seminer, sınav veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
  Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
  faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Firmamız tarafından
  sunulan ürün ve hizmetlerin bir gereği olan iş ve işlemlerin çözüm ortaklarımız (Resmi Kurumlar,Özel
  Kumlar, Şirkeylet, Kişiler) tarafından yapılabilmesi maksadı ile, Firmamız ve Firmamızile iş ilişkisi
  içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Firmamız tarafından yürütülen iletişime
  yönelik idari operasyonlar, Firmamıza ait yerlerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,
  müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, etkinlik yönetimi, denetim, mali işler, eğitim,
  danışmanlık ve sertifikasyon v.b.), Firmamızın ticari, eğitim ve danışmanlık hizmeti işlerinin
  uygulanması ve yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
  kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Toplanan kişisel verileriniz; Firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak
  için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Firmamız tarafından sunulan eğitim
  danışmanlık, organizasyon hizmetlerin yerine getirile bilmesi için gerekli olduğu kadar,
  Firmamız tarafından hizmetlerin uygulanması ve yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza,
  Firmamızın ilgili birim çalışanları ve yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve iş ilişkisi bulunan kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
  çerçevesinde aktarılabilecektir.
 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz,
  her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda

Firmamızın sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu
kapsamda Firmamızın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine
getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2)
numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda
  düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Firmamız talebin niteliğine göre talebi en
  geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir
  ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda
  kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
  kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
  edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
  bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
  aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
  giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili
  talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize
  iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için,
  başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Firmamıza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede
  Firmamız KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak
  başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
  5-İletişim ve Kişisel Verilere İlişkin İzin
  İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, Firmamızla
  paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, işbu Gizlilik Politikasında bildirilen
  amaçlar (çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişiye özel bildirim, tanıtım, promosyon, reklam,
  satış, pazarlama, anket ve hizmete ilişkin duyuru, bildirimler ve benzer amaçlı her türlü elektronik
  iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının
  gönderilmesi vs.) ile; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Firmamızla
  sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu ve yukarıda detayları bildirilen üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş
  bulunmaktasınız.
  6-Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK
  Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik
  açıklamalarınızı içeren talebinizi;

https://www.nazliegitim.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Osmanağa
Mah.Söğütlüçeşme Cad.No:56 / 82-83 Kadıköy /İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler
ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla, info@nazliegitim.com e-posta adresine göndererek veya KVK
Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

WhatsApp chat